Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ter Burg Horeca & Partyverhuur.

Gedeponeerd bij de KvK te Utrecht

Artikel 1 Definities

Verhuurder : Ter Burg Horeca & Partyverhuur dan wel Ter Burg Catering & Organisatie.
, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Huurder : iedere wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst : de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door huurder van de akkoord gegeven offerte van verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of afleverbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene
voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.
Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3
werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder.
In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW , transport,verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook.
De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2  Voor het bezorgen en/of het afhalen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht,
vastgesteld door de kilometerafstand tussen verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.
Bij bezorgen of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij
bezorgen en afhalen verviervoudigd.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering.

5.1 Facturen onder de €. 200,00 exclusief btw dienen contant te worden voldaan aan de chauffeur.
Indien artikelen beschadigd dan wel niet worden geretourneerd aan verhuurder op de afgesproken dag is de verhuurder gerechtigd hiervoor een bedrag gelijk aan vervangingswaarde van het gehuurde in rekening te brengen.

5.2 In het geval van het betalen per bank hanteert verhuurder een betalingstermijn van 14 dagen.

5.3  Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen
heeft voldaan.
In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder.
In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €. 100,00. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Indien de huurder 5 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de zaken annuleert, bedragen de annuleringskosten 50 % van de huurprijs. Annuleert de Huurder 3 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de zaken dan bedragen de annuleringskosten 75 % van de huurprijs.
Bij annuleringen 1 dag of op de dag zelf van de ter beschikkingstelling blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken, zonder dat dit
ontbinding van de overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de huurder de zaken zelf ophaalt, geldt het moment van ophalen als het moment waarop de zaken ter beschikking gesteld worden.
Alle door verhuurder bezorgde zaken worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de begane grond achter de deur afgeleverd.
Indien verhuurder de zaken ophaalt, dienen deze vanaf 9.00 uur ’s ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt gereed voor
transport klaar te staan.
Indien hieraan niet is voldaan, wordt bij huurder vanaf die datum de geldende huurprijs in rekening gebracht.

6.3 Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct bereikbaar met de transportmiddelen van verhuurder, dan wel een laad- en of lospunt op maximaal 10 meter afstand van de begane grond.
Waarbij de ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt en bereikbaar.
Voor de ter beschikking stelling op een andere plek dan de begane grond kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Reclames

8.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
8.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de zaken te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk te melden, Reclameren is na het in ontvangst nemen van het verhuurde niet meer mogelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

9.2 Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de zaken waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de zaken door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
De schade wordt door controle bij aankomst in het magazijn van verhuurder
door verhuurder vastgesteld.
De controle door de verhuurder is voor partijen bindend.

9.3 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de zaken op een andere plek dan de begane grond ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die voortvloeit uit dit verzoek voor rekening van huurder.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming
van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.

10.2 Bij overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

10.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Ontbinding

11 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet.

12.1 Elk geschil tussen verhuurder en huurder zal, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Veenendaal 13 mei 2010